Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten voor de organisatie van een reis en aanverwanten verzorgd door Chic Voyage, gevestigd in Nederland onder KvK nummer 63683539.

De opdrachtgever die de reis reserveert en definitief boekt, is altijd hoofdelijk aansprakelijk voor alle afspraken die door hem/haar en voor andere deelnemers worden gemaakt. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de uitvoering en alle daaruit voortvloeiende zaken tussen de opdrachtgever en Chic Voyage, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Chic Voyage verplicht zich tot een maximale inzet om de reis van de opdrachtgever tot een succes te maken.

Algemene voorwaarden van derden; In voorkomende gevallen zijn, naast deze algemene voorwaarden van Chic Voyage, tevens de voorwaarden van zijn leveranciers van toepassing. Indien de voorwaarden van zijn leveranciers afwijken van de algemene voorwaarden van Chic Voyage, wordt hiervan vooraf schriftelijk melding gemaakt.

Gegarandeerd op reis

 

Chic Voyage is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Specialistische Touroperators te Amsterdam. Chic Voyage staat bij de GGTO ingeschreven onder nummer 1335. Het garantiefonds GGTO staat ervoor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen zou komen. Dit kan zijn voor uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator als gevolg van financieel onvermogen, hier niet voor kan zorgdragen.

 

Uw reisgeld is veilig

 

GGTO staat garant voor uw vooruitbetaalde reisgeld of zorgt er o.a voor dat uw verblijf of terugreis in dit soort situaties alsnog wordt betaald. GGTO staat alleen garant wanneer u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij GGTO. Check daarom – voordat u een reis boekt- of uw reisorganisatie ook bij GGTO is aangesloten. Alleen dan valt uw vooruitbetaalde reisgeld onder de GGTO garantie.

Wilt u meer weten over de garantie en de dekking van GGTO, lees dan de volledige garantieregeling op www.stichting-ggto.nl

GGTO_logo_zwart

 

Algemene voorwaarden Chic Voyage

 

1. Contactpersoon/opdrachtgever

De contactpersoon is gevolmachtigd verbintenissen aan te gaan met Chic Voyage, namens zichzelf of de opdrachtgever. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor Chic Voyage. De contactpersoon kan als eerste aanspreekpunt een andere vertegenwoordiger van het bedrijf of familie aanwijzen. De contactpersoon draagt namens zichzelf of de opdrachtgever zorg voor de tijdige naleving van de afspraken, die zijn overeengekomen.

2. De opdracht

De opdracht is de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Chic Voyage, waarbij Chic Voyage zich verbindt diensten te verlenen op het gebied van reizen in de ruimste zin van het woord. Onder reis/arrangement wordt verstaan het geheel van de werkzaamheden dat Chic Voyage blijkens de overeenkomst, voor de opdrachtgever moet verrichten. Tenzij anders aangegeven, wordt onder prijs de pakketprijs verstaan. De pakketprijs is de prijs die verschuldigd is voor het (reis)arrangement als geheel.

3. Factuur/Contract en offerte

Voor het uitwerken van offertes van Chic Voyage, in welke vorm dan ook, kan Chic Voyage een servicefee vragen van € 250,- tot € 1.000,-. Wanneer u de reis bij Chic Voyage reserveert wordt dit bedrag met de reissom verrekent. Tenzij anders overeengekomen.

Indien Chic Voyage, in verband met het aanbrengen van wijzingen in uitgebrachte offertes, extra werkzaamheden moet verrichten, dan heeft Chic Voyage het recht deze werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien Chic Voyage, in verband met het aanbrengen van wijzigingen in uitgebrachte offertes, extra werkzaamheden moet verrichten, dan heeft Chic Voyage het recht deze werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte, van welke aard ook, die door of namens de opdrachtgever aangebracht worden en die hogere kosten met zich meebrengen dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Indien vooraf een inspectiereis gemaakt wordt, berekent Chic Voyage de netto kosten, zonder opslag, door aan de opdrachtgever. In geval van annulering dienen de begeleidingskosten voor de begeleidend manager, vliegtickets, kamers en andere hieruit voort vloeiende kosten. te worden voldaan.

Een offerte wordt altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid afgegeven. De geldigheid van een afgegeven offerte is in de regel twee weken, tenzij anders aangegeven. De opdrachtgever kan op basis van de offerte een boeking plaatsen. Aansluitend stelt Chic Voyage een factuur/contract op tussen de opdrachtgever en Chic Voyage. Op de factuur/contract wordt het definitieve (reis)programma beschreven. De prijsstelling op de  factuur/contract kan afwijken van de prijzen die in de offerte worden genoemd.

Het reisprogramma, de prijzen en de afspraken die op de factuur/ contract worden vermeld, zijn te alle tijden bindend, typefouten of fouten in berekeningen daargelaten. Chic Voyage heeft te alle tijden de mogelijkheid een boeking te weigeren en derhalve een offerte niet om te zetten in een contract.

4. De prijs

Tenzij anders vermeld, wordt onder ‘prijs’ de pakketprijs verstaan in Euro’s. De prijs is de reissom die verschuldigd is voor het arrangement in zijn geheel. De prijs wordt aangegeven in de opdrachtbevestiging. Indien het niet mogelijk is een vaste prijs te bepalen, zal dit op een later tijdstip vastgesteld worden op basis van het in de overeenkomst afgestemde en de eventueel op een later moment tussen partijen gewisselde correspondentie over het omschreven arrangement. Bij vaststelling van de prijs op een tijdstip na de opdrachtbevestiging wordt deze vaststelling schriftelijk bevestigd. Chic Voyage behoudt zich het recht koerswijzigingen op een later tijdstip voor vertrek en na reserving aan u door te berekenen. De koers wordt bepaald op moment van reservering. 

5. Wijzigingen in het arrangement

Indien Chic Voyage tijdens de uitvoering van het arrangement op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in (onderdelen van) het arrangement aanbrengt, worden er, voor zover mogelijk, geen extra kosten in rekening gebracht. De meerkosten die, in verband met dergelijke wijzigingen, worden gemaakt door (door Chic Voyage ingeschakelde) derden die met de uitvoering van (een deel van) het arrangement belast zijn, worden echter doorberekend.

6. Vervoer

Chic Voyage hanteert de condities van de betreffende luchtvaartmaatschappij en of autoverhuurmaatschappij.

7. Betaling

Voor de genoemde servicefee ontvangt u een factuur. Wanneer u de reis bij Chic Voyage reserveert, wordt dit bedrag op de latere totaal factuur met de reissom verrekend. Tenzij anders overeengekomen.

Bij boekingen die langer dan 60 dagen voor vertrek worden gemaakt geldt:
– Aanbetaling bij boeking: 25% van de totale reissom, aangevuld met de reserveringskosten en eventuele reis- en annuleringsverzekering.

Indien leveranciers bij reservering een hogere of totale betaling verlangen, zal dit aan opdrachtgever worden doorberekend en zal de aanbetalingsfactuur van Chic Voyage hierop worden aangepast.

– De restantbetaling dient uiterlijk 8 weken voor vertrek op de bankrekening van Chic Voyage bijgeschreven te zijn.

Bij boekingen die binnen 60 dagen voor vertrek worden gemaakt geldt:
– De reissom/betaling dient in zijn geheel te worden voldaan binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur.

• Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden door middel van overboeking op een door Chic Voyage aangewezen IBAN nummer.

• Chic Voyage behoudt zich het recht om in geval van sterke koersfluctuaties of wijzigingen van vervoers- en arrangementskosten, de kosten aan u door te berekenen.

• Indien van toepassing en overeengekomen stuurt Chic Voyage na afloop van het (reis)arrangement een eindfactuur aan de opdrachtgever. Deze factuur dient binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Deze eindfactuur is gebaseerd op de valutakoers(en), geldend op het moment van betalingen van de eindfactuur. Deze valutakoers(en) kan afwijken van die waarvan in de opdrachtbevestiging werd uitgegaan.

8. Betalingsverzuim

Bij overschrijding van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 7 behoudt Chic Voyage zich het recht om een rente betaling te vragen aan de opdrachtgever welke is berekend over het verschuldigde bedrag over de periode vanaf het verstrijken van de vervaldatum, te weten 5% per maand over de eerste maand waarin de betaling uit blijft en 5% per maand over de volgende maanden, dit tot het uitstaande bedrag voldaan is. Dit verzuim geeft Chic Voyage, zonder dat nadere in gebreke stelling vereist is, het recht het contract als geannuleerd te beschouwen, zonder enige aansprakelijkheid aan de zijde van Chic Voyage.

De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling tevens buiten gerechtelijke incassokosten verschuldigd in de hoogte van 15% van het verschuldigde bedrag, subsidiair hetgeen het rapport voorwerk toestaat. Het bovenstaande geldt ook bij het niet nakomen van de betaling van de annuleringskosten als in artikel genoemd.

9. Reisdocumenten, inentingen en verzekeringen

De reisdeelnemers dienen in het bezit te zijn van geldige reis- en grensdocumenten. Een paspoort dient langer dan een half jaar geldig te zijn en u dient te beschikken over eventueel benodigde visa, indien het een reis naar het buitenland betreft. U dient zelf te voorzien in een reisverzekering en de vereiste inentingen. Voor inentingen dienen alle deelnemers met hun huisarts of GG & GD contact op te nemen. Chic Voyage is niet aansprakelijk indien blijkt dat aan deze vereisten niet is voldaan.

De deelnemers die naar de U.S.A. en/of Canada reizen dienen naast een reisverzekering ook een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren met een verzekerd bedrag van tenminste € 500.000,- per gebeurtenis te hebben afgesloten.

10. Annulering

Bij annulering van de reis zijn de annuleringskosten als volgt:

– annulering langer dan 4 maanden voor vertrek:
35% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

– annulering vanaf 4 maanden tot 2 maanden voor vertrek:
50% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

– annulering vanaf 2 maanden tot 30 dagen voor vertrek:
75% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

– annulering vanaf 30 dagen voor vertrek:
100% van het tarief als vastgesteld volgens artikel 4

• Voor vliegtickets kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Veel luchtvaartmaatschappijen hanteren 100% annuleringskosten voor vertrek. Dit kan ook gelden voor hotelreserveringen. Het is mogelijk dat leveranciers afwijkende annuleringskosten rekenenen vanaf moment van reservering.

• Bij een gedeeltelijke annulering heeft Chic Voyage het recht, met terzijdestelling van de onder artikel 10 omschreven annuleringsregeling en ongeacht het tijdstip van annulering, de kosten en schade die de door haar ingeschakelde derden door de gedeeltelijke annulering lijden en andere werkelijke schade en kosten, volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Onder een gedeeltelijke annulering wordt verstaan; De verlaging van het aantal deelnemers in vergelijking met het aantal genoemd in de opdrachtbevestiging.

• Annuleringen kunnen telefonisch doorgegeven worden. Aansluitend dient deze annulering binnen 3 werkdagen schriftelijk door u bevestigd te worden. Chic Voyage zal vervolgens een schriftelijke ontvangstbevestiging sturen. Chic Voyage raadt zijn opdrachtgevers aan een annuleringsverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten. 

11. Eigen risico

Deelname aan een reis is voor eigen risico van de deelnemers. Deelname aan eventuele geplande activiteiten is voor eigen risico. Chic Voyage is niet aansprakelijk voor verlies van welke aard en voor welk persoonlijk letsel van deelnemers dan ook.

12. Verantwoordelijkheid

Chic Voyage is verantwoordelijk voor een juiste en correcte organisatie van de onderdelen van de reis zoals omschreven in het contract

13. Voorbehoud

Chic Voyage behoudt het recht om locaties of activiteiten die vastgelegd zijn in het contract, te wijzigen op het moment dat blijkt dat een leverancier zijn afspraken met Chic Voyage niet kan nakomen. Er zal in dit geval een alternatief worden aangeboden dat minimaal gelijkwaardig is.

14. Verantwoordelijkheid opdrachtgever

De volgende zaken zijn voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever:

• De juistheid en correctheid van persoonsgegevens en overige gegevens die aan Chic Voyage verstrekt worden;

• Tijdige aanwezigheid bij de luchthaven (minimaal 2 uur voor vertrek inchecken) en bij aanvang van onderdelen van de reis. Claims die voortvloeien uit het missen van vluchten of de start van (onderdelen van) het programma worden niet in behandeling genomen.

.• Indien nodig, dient u te zorgen voor een creditcard. Op sommige plaatsen is dit een vereiste om bijvoorbeeld een auto te kunnen huren.

15. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

• Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: Een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Chic Voyage en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder andere werkstaking, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en wanprestatie van derden van wiens diensten Chic Voyage gebruik maakt.

• Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft Chic Voyage het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.

• Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen Chic Voyage en de opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Adendum; In het voorjaar van 2020 zijn alle ondernemingen in de reisbranche geraakt door het Corona Virus. Chic Voyage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de impact op uw geboekte reisarrangement die voortkomt uit deze buitengewone omstandigheid. Echter zal, als hier boven reeds aangegeven, Chic Voyage er alles aan doen wat in haar mogelijkheden ligt om een passend alternatief of oplossing te bieden.

16. Klachtenafhandeling

Klachten moeten tijdens de uitvoering van de reis aangegeven worden bij Chic Voyage. Indien dit niet mogelijk is, moet de klacht gemeld worden bij de betreffende hotelier of plaatselijke agent. Daarnaast moet de klacht binnen 15 dagen na afloop van de reis schriftelijk bij Chic Voyage aangegeven worden. Chic Voyage geeft binnen 14 dagen een reactie. Indien een klacht gegrond is, dit naar beoordeling van Chic Voyage, dan zullen partijen met elkaar in overleg treden om op een minnelijke wijze tot een oplossing te komen. In geval van een geschil tussen opdrachtgever en Chic Voyage is het Nederlands recht van toepassing. Indien er door één of meerdere reisdeelnemers niet toelaatbaar gedrag wordt vertoond, waardoor de reis dan wel onderdelen hiervan niet naar behoren kunnen plaatsvinden, verliest de opdrachtgever het recht op enige teruggaaf van een deel of delen van de reissom.

17. Disclaimer

Chic Voyage behandelt alle verstrekte persoonsgegevens van deelnemers aan de reis met uiterste zorgvuldigheid en privacy. Hierop is de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Chic Voyage geeft persoonsgegevens niet door aan derden. Uitzondering hierop is de uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de boeking van vervoer, accommodatie, activiteiten, verzekeringen en dergelijke. Na afloop van de reis zal Chic Voyage op geen enkele wijze gebruik maken van de verstrekte persoonsgegevens van de deelnemers.

Chic Voyage staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63683539. Het BTW nummer is NL100799796B01

Disclaimer website & social media

 

Door de website van Chic Voyage te benaderen en/of de op de internetsite en social media aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze disclaimer en de daarin genoemde voorwaarden.

Rechten
Bezoekers en/of gebruikers van de website en/of social media van Chic Voyage kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de via deze kanalen aangeboden informatie.

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met dit privacy statement en de daarin genoemde voorwaarden.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud van deze website is het intellectuele eigendom van Chic Voyage. Voor alle gevallen van reproductie, kopiëren en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciële doeleinden is de schriftelijke toestemming van Chic Voyage vereist.

Veranderingen site/aanbod
Chic Voyage behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Wijzigingen disclaimer statement en algemene reisvoorwaarden
Chic Voyage behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement en ook in de algemene reisvoorwaarden (indien noodzakelijk van toepassing). Het verdient aanbeveling om de disclaimer statement en de voorwaarden met regelmaat te raadplegen.